top of page

 Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο ArchiTechnics.gr (και τις άλλες συνεργαζόμενες σελίδες της εταιρείας ARCHITECHNICS) και να λαμβάνουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτή.

    Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Διακομιστή (server) της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία επισκέπτεστε το RealEstateNet.eu.

    Γενικώς τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα.

   Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν. Στο RealEstateNet.eu χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα  cookies και cookies επιδόσεων για να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα και τον τρόπο που περιηγούνται οι χρήστες.

 

Δείτε αναλυτικά παρακάτω την πολιτική μας:

 

 

 

 

Privacy Policy - Πολιτική Απορρήτου

What type of information do we collect? / Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε;

 

We collect data such as email, name, IP addresses, billing details, etc. Collected Information  is provided by the visitors and users of the website or collected automatically through monitory tools.

We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; login; e-mail address; password; computer and connection information and purchase history. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, email, password, communications); payment details (including credit card information), comments, feedback, product reviews, recommendations, and personal profile.

Συλλέγουμε δεδομένα όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το όνομα, τις διευθύνσεις IP, τα στοιχεία χρέωσης κ.λπ. πληροφορίες που παρέχονται από τους επισκέπτες και τους χρήστες του ιστότοπου ή συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών εργαλείων.
Λαμβάνουμε, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε οποιαδήποτε πληροφορία εισάγετε στον ιστότοπό μας ή μας παρέχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επιπλέον, συλλέγουμε τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο Internet. Σύνδεση; διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Κωδικός πρόσβασης; πληροφορίες υπολογιστή και σύνδεσης και ιστορικό αγοράς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία λογισμικού για τη μέτρηση και τη συλλογή πληροφοριών περιόδου σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων απόκρισης σελίδας, της διάρκειας των επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, των πληροφοριών αλληλεπίδρασης σελίδας και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την περιήγηση μακριά από τη σελίδα. Συλλέγουμε επίσης προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του κωδικού πρόσβασης, των επικοινωνιών). λεπτομέρειες πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας), σχόλια, σχόλια, κριτικές προϊόντων, συστάσεις και προσωπικό προφίλ όπως για παράδειγμα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

How do we collect information? / Πως συλλέγουμε πληροφορίες;

We may collect  visitors' personal information. For example, when you sends us a message through a contact form, when you purchase a product in our store, or when you subscribe to our newsletter.

When you conduct a transaction on our website, as part of the process, we collect personal information you give us such as your name, address and email address. Your personal information will be used for the specific reasons stated above only.

Μπορούμε να συλλέξουμε τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών. Για παράδειγμα, όταν μας στέλνετε ένα μήνυμα μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, όταν αγοράζετε ένα προϊόν στο κατάστημά μας ή όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο. Όταν πραγματοποιείτε μια συναλλαγή στον ιστότοπό μας, ως μέρος της διαδικασίας, συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε όπως το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Why do we collect such personal information? / Γιατί συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες;

We may collect our site visitors' personal information (PI). For example, we might collect email addresses for marketing campaigns, or addresses for shipping purposes. 


We may collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:

  1. To provide and operate the Services;

  2. To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support;

  3. To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices and promotional messages;

  4. To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal Information, which we or our business partners may use to provide and improve our respective services; 

  5. To comply with any applicable laws and regulations.

 

 Μπορούμε να συλλέξουμε τις προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών του ιστότοπού μας (PI). Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να συλλέξουμε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για καμπάνιες μάρκετινγκ ή διευθύνσεις για σκοπούς αποστολής.

Μπορούμε να συλλέξουμε τέτοιες μη προσωπικές και προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1.  Παροχή και λειτουργία των Υπηρεσιών.
  2.  Για να παρέχουμε στους χρήστες μας συνεχή βοήθεια πελατών και τεχνική υποστήριξη.
  3.  Για να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους Επισκέπτες και τους Χρήστες μας με γενικές ή      

       εξατομικευμένες ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και διαφημιστικά μηνύματα.
  4.  Για τη δημιουργία συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων και άλλων συγκεντρωτικών ή / και

       συναγόμενων μη προσωπικών πληροφοριών, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς ή

       οι επιχειρηματικοί εταίροι μας για την παροχή και βελτίωση των αντίστοιχων υπηρεσιών μας.
  5.  Για να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

How do we store, use, share and disclose your site visitors' personal information? / Πως αποθηκευούμε, διανέμουμε και χειριζόμαστε τις πληροφορεςί αυτές;

 We may store and use our site visitors' personal information that we've collected. Such information is potentially shared with third-party services and/or with legal enforcement agencies, according to relevant local regulations.

Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall. 

All direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.

Μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών του ιστότοπου που έχουμε συλλέξει. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να μοιραστούν με υπηρεσίες τρίτου μέρους ή / και με φορείς επιβολής του νόμου, σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς.

Η εταιρεία μας φιλοξενείται στην πλατφόρμα Wix.com. Η Wix.com μας παρέχει την ηλεκτρονική πλατφόρμα που μας επιτρέπει να πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας σε εσάς. Τα δεδομένα σας μπορούν να αποθηκευτούν μέσω της αποθήκευσης δεδομένων, των βάσεων δεδομένων και των γενικών εφαρμογών Wix.com της Wix.com. Αποθηκεύουν τα δεδομένα σας σε ασφαλείς διακομιστές πίσω από ένα τείχος προστασίας.

Όλες οι πύλες άμεσης πληρωμής που προσφέρονται από την Wix.com και χρησιμοποιούνται από την εταιρία μας συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ορίζει το PCI-DSS, όπως τη διαχειρίζεται το Συμβούλιο Ασφάλειας PCI, το οποίο αποτελεί κοινή προσπάθεια των εταιρειών Visa, MasterCard, American Express και Discover. Οι απαιτήσεις PCI-DSS συμβάλλουν στην ασφαλή διαχείριση των πληροφοριών της πιστωτικής κάρτας από το κατάστημά μας και τους παρόχους υπηρεσιών.

How do we communicate with your site visitors? / Πως επικοινωνούμε με τους  επισκέπτες της σελίδας μας;

We may communicate with every potential way (e.g. email, text message, etc.,) and for several purposes (e.g. marketing campaigns, promotions, updates, etc.). 

We may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot problems with your account, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through surveys or questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For these purposes we may contact you via email, telephone, text messages, and postal mail.

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με κάθε πιθανό τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κειμένου, κ.λπ.) και για διάφορους σκοπούς (π.χ. διαφημιστικές εκστρατείες, προωθήσεις, ενημερώσεις κ.λπ.).

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το λογαριασμό σας, να αντιμετωπίσετε προβλήματα με το λογαριασμό σας, να επιλύσετε μια διαφωνία, να συλλέξετε αμοιβές ή οφειλόμενα ποσά, να διαβάσετε τις απόψεις σας μέσω ερευνών ή ερωτηματολογίων, να στείλετε ενημερώσεις σχετικά με την εταιρεία μας ή, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επιβάλουμε τη Συμφωνία Χρήστη, τους ισχύοντες εθνικούς νόμους και οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να έχουμε μαζί σας. Για τους σκοπούς αυτούς, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων κειμένου και ταχυδρομείου.

How do we use cookies and other tracking tools? / Πως χρησιμοποιούμε τα coockies και τα άλλα εργαλεία επισκόπησης; 

If  at any way our website tracks personal information through the use of cookies or other means (e.g. cookies, flash cookies, web beacons, etc.,) our website employs, what personal information they gather and they are being used for the reasons to comply with local laws and regulations.

It's important to note that third-party services, such as Google Analytics or other applications offered through the Wix App Market, placing cookies or utilizing other tracking technologies through portorafti.online and Wix´s services, may have their own policies regarding how they collect and store information. As these are external services, such practices are not covered by the portorafti.online and Wix Privacy Policy.

Click here to view which cookies are stored on your site visitors' computer. 

Εάν με οποιονδήποτε τρόπο ο ιστότοπός μας παρακολουθεί προσωπικές πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies ή άλλων μέσων (π.χ. cookies, flash cookies, web beacons κ.λπ.), ο δικτυακός μας τόπος απασχολεί, ποιες προσωπικές πληροφορίες συγκεντρώνουν και χρησιμοποιούνται για λόγους συμμόρφωσης με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες τρίτων, όπως το Google Analytics ή άλλες εφαρμογές που προσφέρονται μέσω της Wix App Market, τοποθέτηση cookies ή χρήση άλλων τεχνολογιών επισκόπησης μέσω των υπηρεσιών του portorafti.online και της Wix, ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές σχετικά με το πώς συλλέγουν και αποθηκεύουν πληροφορίες. Δεδομένου ότι πρόκειται για εξωτερικές υπηρεσίες, τέτοιες πρακτικές δεν καλύπτονται από την Πολιτική Απορρήτου Wix.


Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ποια cookie αποθηκεύονται στον υπολογιστή των επισκεπτών του ιστοτόπου μας.

How can our site visitors withdraw their consent? / Πως αποσύρετε τη συναίνεση σας;

Our site visitors can withdraw their consent for collection of personal information, as well as how they can delete or change the collected information.


If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at or send us mail to: Feidiou str 6 - ATHENS 10678 - Greece

Οι επισκέπτες του ιστότοπού μας μπορούν να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διαγράψουν ή να αλλάξουν τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν. Εάν δεν θέλετε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας περαιτέρω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: ή στείλτε μας επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Φειδίου 6 - Αθήνα - ΤΚ 10678.

Privacy policy updates / Αναθεωρήσεις της Πολιτικής Απορρήτου μας

Our ability to change or update our site's privacy policy. 

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it. 

 

Η ευχέρεια μας να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε την πολιτική απορρήτου του ιστότοπού μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, οπότε παρακαλούμε να την επανεξετάζετε συχνά. Οι αλλαγές και οι διευκρινίσεις θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον ιστότοπο portorafti.online. Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν την πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε εδώ με ότι έχει ενημερωθεί, ώστε να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε και υπό ποιες συνθήκες, αν υπάρχουν, χρησιμοποιούμε.

Questions and our contact information / Ερωτήσεις και επικοινωνία

Our visitors to be able to contact us should follow the below information. 


If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, you are invited to contact us at or send us mail to:  Feidiou str. 6 - 10678 Athens 

 

Οι επισκέπτες μας για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί μας πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω πληροφορίες.

Εάν επιθυμείτε: να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τυχόν προσωπικά στοιχεία που έχουμε σχετικά με εσάς, σας καλεί να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ή να μας στείλετε ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: Φειδίου 6 - 10678 Αθήνα.

bottom of page